Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Masura 08

FIȘA MĂSURII M08

 

Denumirea măsurii: Sustinerea activitatilor cu caracter social în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”

CODUL Măsurii: M08/6B

Tipul măsurii:                 

x INVESTIȚII

□ SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Prin analiza SWOT a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”, au fost identificate deficiente in activitatile cu caracter social. Rata ridicata a abandonului scolar, a somajului coroborate cu lipsa formarii profesionale, creaza o nevoie accentuata de dezvoltare a infrastructurii si serviciilor cu caracter social. Lipsa infrastructurii sociale, educationale de baza adresate nevoilor specifice ale acestei comunitati, care sa determine reducerea decalajului dintre populatia din teritoriul GAL si populatia locuitoare in mediul urban, face ca procesul de ameliorare a conditiilor de trai pe fondul cresterii calitatii vietii sa fie unul dificil si greu de realizat.

Prezenta masura sustine interventia in vederea dezvoltarii activitatilor cu caracter social, prin finantarea investitiilor ce ar putea genera cresterea calitatii vietii, reducerea gradului de saracie, incurajarea crearii de locuri de munca, infiintarea sau modernizarea structurilor sociale si educationale sau orice alte mijloace ce ar putea facilita atingerea acestui deziderat.

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

 

Obiectivele specifice ale măsurii:

- Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii sociale

- Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” care beneficiază de servicii sociale.

 

Măsura contribuie la prioritatea:

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

6B - încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M05/6A,  M06/6A,  M07/6B

 

2. Valoarea adăugată a măsurii

Cererile de finanțare depuse pe aceasta măsura vor avea în vedere rezolvarea problemelor identificate în analiza swot, rezolvând problemele privind incurajarea activitatilor cu caracter social, prin dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de tip social in teritoriul GAL, ce vor imbunatati în final conditiile de trai prin cresterea calitatii vietii.

Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde intrinsec de îmbunătățirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază integrate. Populația rurală va beneficia de infrastructura îmbunătățită, care va crea standarde de viață corespunzătoare în comunitate. De asemenea, participarea sporită la educație și îngrijirea timpurie pentru populația din zone rurale, reduce gradul de neînscriere la școală și de părăsire timpurie a școlii în cadrul învățământului  obligatoriu. Astfel, existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale.

Valoarea adaugata se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oportunitatilor identificate în analiza SWOT în vederea decalajelor dintre populatia din mediul urban si cea alflata pe teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”.

3. Trimiteri la alte acte legislative

- Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948;

- Directiva Consiliului 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000

- Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă;

- R (UE) nr. 1303/2013;

- R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;

- R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;

- Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

- Legea nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale;

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

- GAL - in cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

5. Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Tipuri de acțiuni eligibile

- înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;

- extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;

- înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;

- investitii in crearea, imbunatatirea si extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabilesi al economisirii energiei.

Tipuri de acțiuni neeligibile

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

- achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;

- taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

- contribuția în natură;

- costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

7. Condiții de eligibilitate

- Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul Memoriului justificativ;

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;

- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;

- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;

- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”;

- Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Codrii Pașcanilor”.

Se impune ca ulterior finanțării proiectelor de infrastructură socială, beneficiarul să asigure sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte surse de finanțare, recomandabil prin accesarea Obiectivului Specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

8. Criterii de selecție

- Proiectul creează locuri de muncă;

- Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;

- Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori;

- Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;

- Tipul de investiție.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 200.000 Euro/proiect

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Intensitatea sprijinului va fi de:

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit;

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;

- 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

10. Indicatori de monitorizare

Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri sociale îmbunătățite.

Fisa masurii M08

 

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 4 Ieri 11 Saptamana in curs 83 Luna in curs 185 Total 53575

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL