Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Masura 07

FIȘA MĂSURII M07

 

Denumirea măsurii: Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”

CODUL Măsurii: M07/6B

Tipul măsurii:        

x INVESTIȚII

□ SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Prin analiza SWOT a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”, au fost identificate, in structura populatiei, prezenta semnificativa a minoritatilor de romi si rusi-lipoveni. Problematica legata de incluziunea sociala este prezenta cu preponderenta in cadrul comunitatilor de romi. Rata ridicata a abandonului scolar, a somajului coroborate cu izolarea sociala, comunicarea deficitara si lipsa formarii profesionale creaza o ruptura socio-economica a minoritatii rome fata de restul populatiei, ducand la mari probleme de adaptare a persoanelor de etnie roma la realitatile economice si sociale actuale. Lipsa infrastructurii sociale, educationale de baza adresate nevoilor specifice ale acestei comunitati, care sa determine reducerea decalajului dintre populatia majoritara si minoritati, face ca procesul de incluziune sociala a minoritatilor sa fie unul lent si dificil. O problema deosebita o reprezinta oferta saraca de locuri de munca pretabile nivelulului pregatirii profesionale a majoritatii persoanelor din minoritatea roma.

Prezenta masura sustine interventia in vederea cresterii gradului de incluziune sociala a minoritatilor de rusi-lipoveni dar mai ales a celei rome, prin finantarea investitiilor ce ar putea genera cresterea calitatii vietii, reducerea gradului de saracie, incurajarea crearii de locuri de munca, infiintarea sau modernizarea structurilor sociale si educationale sau orice alte mijloace ce ar putea facilita atingerea acestui deziderat.

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

 

Obiective specifice ale măsurii:

- reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;

- conservarea moștenirii culturale;

- imbunătățirea condițiilor de viată a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale;

- creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite.

 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:

P6: promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

6B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M05/6A,  M06/6A,  M08/6B

 

2. Valoarea adăugată a măsurii

Cererile de finanțare depuse pe aceasta măsura vor avea în vedere rezolvarea problemelor identificate în analiza swot, rezolvând problemele privind incluziunea sociala (a minorităților rome) la nivel de GAL, și vor imbunatati în final conditiile de trai pentru diferitele grupuri etnice care se alflă în situații de segregare.

Valoarea adaugata se va traduce prin utilizarea punctelor tari și a oprtunitatilor identificate în analiza SWOT în vederea eliminarii punctelor slabe și anume incluziunea socială a minorității rome, ameliorand amenintarile alflate pe teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”.

3. Trimiteri la alte acte legislative

- Carta ONU - 1945;

- Declarația Universală a Drepturilor Omului - 1948;

- Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială - 1950;

- Directiva Consiliului 2000/43/CE, 29.06.2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică;

- Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27.11.2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă;

- R (UE) nr. 1303/2013;

- R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013;

- Legea nr. 33/29.04.1995, pentru ratificarea Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1.02.1995;

- Hotărârea nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba materna în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

- Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

- Hotărârea nr. 1514/2002 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;

- Ordonanța nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

- Lege nr. 198/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale;

- Convenția-Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

- Societate civilă: ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

- Entități publice: comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

Beneficiari indirecți:

- Populația de etnie romă si rusi-lipoveni din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”.

5. Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Tipuri de acțiuni eligibile:

- Înființarea, amenajarea spațiilor de joacă, terenuri de sport în comunitățile cu populație majoritară romă.

- Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc.

- Achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitățile izolate de rromi în scopul accesului către școli, centrele comunale sau deplasare către locuri de muncă, eventual amenajarea unei stații de autobuz locale;

- Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea comunităților de romi si rusi-lipoveni;

- înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă în comunitățile de romi si rusi-lipoveni;

- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunitățile de rromi si rusi-lipoveni;

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populație majoritară a minorității de romi si rusi-lipoveni;

- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și sau modernizarea rețelelor de iluminat public și prin sistemelor de supraveghere.

Tipuri de acțiuni neeligibile:

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;

- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

- taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

- Contribuția în natură;

7. Condiții de eligibilitate

- Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul Memoriului justificativ;

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;

- Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;

- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;

- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”;

- Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Codrii Pașcanilor”.

8. Criterii de selecție

- Proiectul creează locuri de muncă;

- Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori;

- Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;

- Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;

- Proiectul este dedicat acțiunilor pentru integrarea minorităților locale.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși: 200.000 Euro/proiect

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Intensitatea sprijinului va fi de:

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit;

- 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;

- 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

10. Indicatori de monitorizare

Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.

Fisa masurii M07

 

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 1 Ieri 10 Saptamana in curs 79 Luna in curs 207 Total 52418

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL