Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Masura 05

FIȘA MĂSURII M05

 

Denumirea măsurii: Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”

CODUL Măsurii: M05/6A

Tipul măsurii:                 

x INVESTIȚII

□ SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

         Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” urmatoarele puncte slabe:

- slaba dezvoltare a activităților non-agricole și locurilor de muncă generează dependența populației rurale de agricultura de subzistență;

- calitatea şi cantitatea insuficientã a infrastructurii turistice și a serviciilor turistice rurale;

- acces scăzut la resurse financiare pentru micii antreprenori şi a noilor iniţiative de afaceri în mediul rural;

- decalajul faţă de zonele urbane privind infrastructura, serviciile și calitatea vieţii;

- posibilități limitate de desfășurare a activităților sportive si recreative în zonă;

- migrația tinerilor.

Masura este propusa ca instrument de ameliorare a punctelor slabe identificate prin analiza SWOT, enumerate anterior, prin facilitarea accesului la finantare a investitiilor ce au ca scop infiintarea si dezvoltarea activitatilor cu caracter nonagricol in teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”. Sustinerea financiara a acestor activitati urmareste dezvoltarea sectorului economic nonagricol, a infrastructurii si serviciilor turistice, recreative si nu numai, respectiv reducerea decalajului privind serviciile si calitatea vietii in raport cu zonele urbane. De asemenea, se urmareste ca prin infiintarea si dezvoltarea activitatilor nonagricole sa se stimuleze crearea de noi locuri de munca, oferind in acest fel oportunitati de ocupare a fortei de munca neangajata descurajand in aceasta maniera fenomenul de migratie a tinerilor.

Dezvoltarea acestui segment de activitate economica, va genera fermierilor alternative viabile, la activitatea agricola, pentru cresterea veniturilor prin diversificarea activitatilor, diminuand in acest fel riscurile specifice zonelor „monoocupationale”. Este de remarcat faptul ca activitatile sustinute prin aceasta masura pot valorifica multe dintre punctele tari si oportunitatile identificate prin analiza SWOT precum:

- amplasarea localitãților membre în GAL „Codrii Paşcanilor”, la distanțe relativ egale fațã de principalele municipii din Regiunea Nord Est (Iaşi, Piatra Neamț, Botoşani, Suceava sau Vaslui);

- patrimoniul cultural și natural este bogat și divers;

- interes ridicat al tinerilor pentru sectorul non-agricol;

- existența a unui numãr impresionant de 9 Zone „Natura 2000 - Situri de importanță comunitară ”(SCI), precum şi a unei - Arii de protecție specială avifaunistică (SPA);

- prezența unor elemente de atracție pentru turiștii români și străini (peisagistice, geografice, silvice sau istorice);

- creșterea cererii interne și externe pentru zonele în care se practică turismul rural, zone cu resurse culturale și naturale locale bogate;

- existența în teritoriul GAL „Codrii Paşcanilor” a unor locuri încãrcate de legendã (Dealul Cãpãțâna din Boureni- locul în care se spune cã Voievodul Dragoş Vodã a ucis bourul);

- inființarea unor mici afaceri de tipul micro-întreprinderilor de tip start-up prin măsuri finanțate din PNDR, afaceri care vor reprezenta motorul lansării economiei locale a teritoriulu GAL-ului „Codrii Paşcanilor”;

- posibilități de dezvoltare economică in cadrul GAL prin facilitatea accesului la finanțare a micilor întreprinzători;

- posibilitãți de dezvoltare şi diversificare a serviciilor, ce pot fi oferite populației din mediul rural.

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale.

 

Obiective specifice ale măsurii:

- Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural;

- Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism;

- Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi;

- Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice.

 

Măsura contribuie la prioritatea:

P6 - „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M06/6B,  M07/6B,  M08/6B

 

2. Valoarea adăugată a măsurii

         Prin analiza SWOT au fost identificate puncte slabe ce pot fi ameliorate sau chiar eradicate prin valorificarea punctelor tari in vederea exploatarii profitabile a oportunitatilor oferite de teritoriul GAL prin infiintarea si dezvoltarea micilor intreprinderi cu activitate in domeniul nonagricol. In acest sens, masura propusa poate contribui la dezvoltarea sociale si economice a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” prin:

- stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru alte activităţi economice non-agricole;

- utilizarea inovării și a noilor tehnologii în activitățile non-agricole;

- crearea/menținerea locurilor de muncă.

3. Trimiteri la alte acte legislative

- R (CE) nr. 361/2003 privind definirea micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici şi mijlocii;

- Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de actualizare;

- Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții;

- R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis;

- Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare

- Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național;

- Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

- micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate (start‐ups) din teritoriul GAL;

- fermierii sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

- medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar;

- medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.

Beneficiarii indirecți:

- persoanele pentru care se creează locuri de muncă;

- populația care va beneficia de diversitatea și calitatea crescută a serviciilor/produselor.

5. Tip de sprijin

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Tipuri de operațiuni eligibile (cu caracter exemplificativ si nelimitativ):

* Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:

- fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;

- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

- activități de prelucrare a produselor lemnoase;

- industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;

- fabricare produse electrice, electronice,

- producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;

* Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:

- activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

* Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

- Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

- Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;

- Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;

- Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;

- Servicii tehnice, administrative, etc;

* Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;

* Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Tipuri de operațiuni neeligibile:

- Prestarea de servicii agricole;

- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;

- Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică.

7. Condiții de eligibilitate

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;

- Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL;

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;

- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;

- Beneficiarul trebuie sa dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează sa realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 ani;

- In cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie sa desfășoare o activitate agricola în momentul aplicării ;

- Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu+ normele de clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare ;

- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în capitolul 8.1.

8. Criterii de selecție

- Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții similare în ultimii 3 ani;

- Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de munca;

- Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta pana în 40 de ani la data depunerii proiectului;

- Proiecte care au în componenta și investiții de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării activității turistice;

- Proiectele care promovează activități meșteșugărești, de artizanat;

- Proiecte care prevăd prin activitatea propusa păstrarea și promovarea culturii tradiționale prin achiziționarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiționale de marca, în vederea amenajării structurilor de primire turistice.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

- Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali;

- Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%;

- Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism si fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole.

10. Indicatori de monitorizare

Numărul de locuri de muncă create;

Număr total de întreprinderi sprijinite;

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecție a mediului.

Fisa masurii M05

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 1 Ieri 10 Saptamana in curs 79 Luna in curs 207 Total 52418

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL