Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Masura 04

FIȘA MĂSURII M04

 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”

CODUL Măsurii: M04/2B

Tipul măsurii:        

□ INVESTIȚII

□ SERVICII

× SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.

Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” urmatoarele puncte slabe:

- imbătrânirea populației;

- migrația tinerilor;

- populație rurală în scădere;

- nivelul scăzut al productivității muncii;

- nivelul scăzut al venitului pe gospodărie;

- dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură;

- gestionarea inadecvată a deșeurilor rezultate din activitățile agricole, în special în fermele de mici dimensiuni;

- pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de excluziune socială, în special în rândul populației de etnie rromă;

- cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale de bază.

Masura propune interventia in vederea stimularii tinerilor in vederea asumarii rolului de sef de exploatatie, motivarea generatiei tinere de a ramane in mediul rural pentru a prelua de la populatia imbatranita exploatatiile agricole in vederea cresterii productivitatii si eficientei economice. De asemenea, masura are ca scop crearea de argumente pentru atragerea catre zona rurala a tinerilor cu pregatire in domeniul agricol prin crearea de oportunitati de finantare pentru dezvoltarea unor noi exploatatii agricole, respectiv cresterea oportunitatilor de angajare prin stimularea infiintarii de noi locuri de munca si implementarea unor tehnologii, standarde de calitate si masuri de mediu actuale. Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploatații agricole va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în diseminarea de bune practici, idei și concepte noi, deoarece au acces mai facil la informații noi, inovatoare.

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii

 

Obiective specifice ale măsurii:

- Creșterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca șefi de exploatații și încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiții;

- Reducerea fenomenului de migratie a fortei de munca din mediul rural;

- Stimularea tehnologizarii si inovarii in domeniul agricol.

Măsura contribuie la prioritatea:

P2: „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”, conform Regulamentului nr. (CE) 1305/2013, art. 5

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

2B „Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor”.

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, clima, inovare

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M01/1A

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M02/2A,  M03/2A

 

2. Valoarea adăugată a măsurii

În zona Grupului de Acțiune Locala „Codrii Pașcanilor” un procent relativ mare de tineri, cu vârsta cuprinsă între 24 și 40 de ani, sunt ocupați în agricultură. Această situație este cauzată de faptul că, neavând alte surse de venit, tinerii din mediul rural rămân în comunitățile din care fac parte pentru a ajuta la efectuarea unor activități agricole.

         Având în vedere că pe teritoriul GAL-ului „Codrii Pașcanilor” segmentul de vârstă cuprins între 40 și 55 de ani deține în prezent o pondere foarte mare, fără a lua măsuri de întinerire și că ponderea șefilor de exploatație cu vârsta de peste 65 de ani va crește semnificativ în perioada următoare, instalarea tinerilor fermieri se face necesară în situația de față. Această tendință, care se manifestă la nivelul întregului teritoriu GAL „Codrii Pașcanilor”, riscă să pună în pericol activitatea agricolă viitoare, cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului și tradițiilor satului romanesc.

         Reînnoirea generației șefilor de exploatații agricole devine o necesitate în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”, având ca efect atât îmbunătățirea competitivității acestuia, cât și îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. Generația tânără de fermieri poate să îndeplinească mai ușor cerințele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor și de asemenea să promoveze o gamă largă de activități. turism rural, conservarea tradițiilor și moștenirii culturale)

3. Trimiteri la alte acte legislative

- R (CE) nr. 361/2003;

- R (CE) nr. 1242/2008;

- R (UE) nr. 1303/2013;

- Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013;

- R (UE) nr. 1305/2013;

- R (UE) nr. 1307/2013;

- R (UE) nr. 215/2014;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

- tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

- persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.

*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;

5. Tip de sprijin

Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Costuri eligibile

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA) care conduce la implementarea obiectivelor din cadrul acestuia. Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

7. Condiții de eligibilitate

- Investiția se va realiza în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”

- Solicitantul are domiciliul în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” sau în zona limitrofă acesteia;

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;

- Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi 50.000 S.O. (valoare producție standard);

- Solicitantul prezintă un plan de afaceri;

- Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

- studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;

- cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire

- angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

- Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;

- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 10 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

8. Criterii de selecție

- Nivelului de calificare în domeniul agricol;

- Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultură și producția de semințe);

- Potențialul agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;

- Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora.

- Numărul de locuri de muncă create prin proiect

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este de:

- 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.;

- 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 29.999 S.O.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;

- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

10. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți;

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului;

Numărul de locuri de muncă create.

Fisa masurii M04

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 1 Ieri 10 Saptamana in curs 79 Luna in curs 207 Total 52418

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL