Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Masura 03

FIȘA MĂSURII M03

 

Denumirea măsurii: Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”

CODUL Măsurii: M03/2A

Tipul măsurii:                 

x INVESTIȚII

□ SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.

Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” urmatoarele puncte slabe:

- lipsa de competitivitate;

- dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură;

- numarul redus de structuri asociative si/sau grupuri de producători la nivelul teritoriului GAL, precum si functionarea defectuoasã a celor existente;

- nivelul scăzut al productivității muncii;

- nivelul scăzut al venitului pe gospodărie;

- sisteme de producție, colectare și depozitare foarte slab dezvoltate;

- gestionarea inadecvată a deșeurilor rezultate din activitățile agricole, în special în fermele de mici dimensiuni;

- cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale de bază.

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre creșterea competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu nivelul tehnologic actual, precum și investițiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va fi acordată asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

Obiective de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii.

 

Obiective specifice ale măsurii:

- Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii calității produselor obținute;

- Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale la nivelul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor”;

- Respectarea standardelor comunitare aplicabile;

- Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermelor din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” şi comercializarea directă a acestora;

 

 

 

Măsura contribuie la prioritatea:

P2 - Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă, inovare

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M01/1A

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M02/2A,  M04/2B

 

 2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura M03 asigură dotarea necesară în scopul adaptării la standarde ridicate, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor. De asemenea, prin aceasta măsură se realizează accesul la inovare dezvoltare economica cu implicare în îmbunătățirea calității vieții, crearea și păstrarea locurilor de munca, încurajarea populației sa rămână în mediul rural sau sa se întoarcă și sa dezvolte o afacere.

3. Trimiteri la alte acte legislative

- R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

- R (UE) Nr. 1303/2013;

- R (UE) Nr. 1307/2013;

- Legea cooperației agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii cooperative agricole;

- Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole;

- Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători);

- Ordin nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animal cu modificările și completările ulterioare.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți pot fi:

- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

- asociatii, cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

5. Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. 1305/2014.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile:

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.

Prin această măsură se vor finanța prioritar proiectele de investiții propuse în urma acțiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”:

- modernizarea spațiilor tehnologice sau de producție din cadrul exploatațiilor;

- achiziționarea de utilaje agricole;

- modernizarea exploatațiilor apicole;

- modernizarea spațiilor zootehnice;

- dotare centre de colectare si vanzare a laptelui;

- modernizarea unităților de procesare carne/lapte;

- constructia si/sau modernizarea de sere/solarii.

Acţiuni neeligibile:

Nu se acceptă achiziționarea de utilaje sau echipamente second hand.

7. Condiții de eligibilitate

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 € SO;

- Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

- Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”;

- Investiția realizată demonstrează utilitate și creează plus valoare nu numai pentru exploatația solicitantului ci și pentru UAT-ul de reședință;

- Investițiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor UAT din teritoriul GAL.

8. Criterii de selecție

Criteriile de selecție ce se vor aplica la selecția proiectelor depuse pe aceasta măsura vor fi:

- Dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii;

- Potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;

- Asocierea fermierilor, care dețin explodații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare

- Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole;

- Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă.

- Numărul de locuri de muncă create prin proiect;

- Principiul economiei de energie prin realizarea de investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.

Criteriile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din teritoriul Gal „Codrii Pașcanilor”, ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de SDL si analiza SWOT.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși61.063 euro/proiect

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

- investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);

- proiectelor integrate;

- operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;

- investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

- investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

10. Indicatori de monitorizare

Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți.

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului.

Numărul de locuri de muncă create.

Fisa masurii M03

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 1 Ieri 10 Saptamana in curs 79 Luna in curs 207 Total 52418

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL