Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Masura 02

FIȘA MĂSURII M02

 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru ferme mici în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”

CODUL Măsurii: M02/2A

Tipul măsurii:                 

□ INVESTIȚII

□ SERVICII

× SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Conform analizei SWOT sunt identificate în cadrul teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” urmatoarele puncte slabe:

- nivelul scăzut al productivității muncii;

- nivelul scăzut al venitului pe gospodărie;

- dotări tehnice deficitare şi insuficiente în agricultură;

- gestionarea inadecvată a deșeurilor rezultate din activitățile agricole, în special în fermele de mici dimensiuni;

- pondere crescută a populaţiei rurale aflată în risc de sărăcie sau de excluziune socială, în special în rândul populației de etnie rromă;

- cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale de bază.

In aceste conditii prezenta masura intervine in vederea restructurarii fermelor de subzistenta si semi-subzistenta, prin transformarea acestora in exploatatii familiale comerciale care sa obtina acces la finantare pentru imbunatatirea dotarii tehnice in vederea cresterii productivitatii muncii si implicit a nivelului veniturilor, diminuand in acest mod riscul saraciei.

În scopul adaptării producției din punct de vedere calitativ la cerințele pieței, fermierii de subzistenta si semi-subzistență pot beneficia de  măsurile ce vizează îmbunătățirea pregătirii profesionale, respectiv măsura M01 - Acțiuni de informare si instruire.

 

Obiective de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii.

 

Obiective specifice ale măsurii:

- imbunătățirea managementului exploatației agricole;

- orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

- inovarea și tehnologizarea agriculturii de subzistenta si semi-subzistență din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”.

 

Măsura contribuie la prioritatea:

P2 - Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole.

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă, inovare

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M01/1A

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M03/2A,  M04/2B

 

2. Valoarea adăugată a măsurii

Dat fiind faptul că în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” există ferme mici (de subzistență și semi-subzistență), pentru care nu există posibilități reale de restructurare, în vederea transformării lor în ferme comerciale, s-a considerat oportun ca această măsură să poată fi accesată de potențialii fermieri de semi-subzistență.

Măsura M02- Sprijin pentru ferme mici, asigură dotarea necesară în scopul adaptării la standarde ridicate, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor.

Sprijinul acordat prin această măsură este direcționat către îmbunătățirea accesului la mijloace de producție de calitate (îngrășăminte, protecția culturilor, servicii veterinare, etc.) și asigurarea dotării necesare în scopul adaptării la standarde, eficientizării costurilor și creșterii veniturilor, iar în subsidiar, va aduce contribuție dezvoltării economice locale și, pe termen lung. De asemenea, va fi sprijinită diversificarea producției agricole în scopul comercializării şi aprovizionării piețelor locale.

Analizata prin prisma cost/eficienta, aceasta măsura aduce plus valoare si este relevanta in contextul strategiei propuse.

3. Trimiteri la alte acte legislative

- Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

- (UE) nr. 1303/2013;

- (UE) nr. 1305/2013;

- (UE) nr. 807/2014;

- (UE) nr. 808/2014;

- Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;

- Ordonanța de Urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Pentru aceasta măsură beneficiarii direcți sunt entitățile private (fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate).

5. Tip de sprijin

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Sprijinul se acordă pentru fermă mică în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.

7. Condiții de eligibilitate

- Beneficiarul să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici;

- Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4000- 7.999 SO (valoarea producției standard);

- Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, situată majoritar pe teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;

- Beneficiarul prezintă planul de afaceri;

- Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 2014-2020;

- Exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri prin strategia de dezvoltare locală , în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură;

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Alte angajamente:

- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 10 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);

- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

8. Criterii de selecție

- Calificarea beneficiarului în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau calificare în domeniul agricol);

- Existența potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;

- Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa etc.);

- Încadrarea în categoria fermelor de semi-subzistență.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura este de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

10. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți.

Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului.

Fisa masurii M02

 

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 1 Ieri 10 Saptamana in curs 79 Luna in curs 207 Total 52418

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL