Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României                    
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
,,CODRII PAȘCANILOR”

 

 

Masura 01

Fisa masurii M01

FIȘA MĂSURII M01

 

Denumirea măsurii: Acțiuni de informare si instruire în teritorilu GAL „Codrii Pașcanilor”

CODUL Măsurii: M01/1A

Tipul măsurii:    

□ INVESTIȚII

x SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL.

Analiza SWOT a identificat in teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” puncte slabe precum:

- nivelul scăzut de instruire al populatiei;

- nivelul scăzut de pregătire profesională de bază și de competenţe profesionale în rândul fermierilor;

- populație activă în agricultură cu un nivel scăzut al cunoștințelor și competențelor;

- nivelul redus al cunoștințelor și competențelor în celelalte sectoare;

- nivelul scăzut de cunoştinţe TIC;

- cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoştinţelor manageriale de bază;

- număr scăzut de programe de pregătire profesională (cursuri ad-hoc și pregătire pe tot parcursul vieții) pentru fermieri;

- structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de cunoștințe și inovare.

Aceste deficiente genereraza la nivelul teritoriului GAL o lipsa de performanta si eficienta in exploatarea bazelor de productie si valorificarea factorilor naturali ce pot genera buna stare si cresterea calitatii vietii in general. Lipsa cunostintelor specifice activitatilor prestate in exploatatiile existente, organizarea gospodariilor dupa metode arhaice sau prin adoptarea unor solutii empirice, duce la ineficienta activitatii. De asemenea, lipsa informatiilor actuale, a pregatirii teoretice si practice de specialitate precum si inexistenta unui „Know-How” bine asimilat la nivel de practica curenta, dezvolta si o limitare a intreprinzatorilor in identificarea unor oportunitati de crestere economica prin diversificarea activitatilor si in sectorul non-agricol. Această situație se accentuează în contextul lipsei unor programe locale adecvate de pregătire profesională și a unei capacități a serviciilor de consiliere.

Formarea profesionala, transferul de cunostinte, schimbul de experienta, actiunile de cooperare si alte activitati desfasurate in acest sens, vor pune bazele unei mai bune intelegeri ale realitatii economice, a principiilor pietei libere, a intelegerii conceptului de progres tehnologic, cresterea competitivitatii, eficienta economica etc

Prin cooperare, formare profesionala, incurajarea inovarii si crearea unei baze de cunostinte in acest teritoriu vor fi sustinute măsurile: M02 - Sprijin pentru ferme mici, M03 - Investitii in modernizarea si dezvoltarea exploatațiilor agricole si M04 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

În acest context, măsura își propune să realizeze acțiuni de informare, instruire și încurajare a învățării, a formării profesionale, a incurajarii inovarii, a cooperarii si crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale.

 

Obiectiv de dezvoltare rurală: favorizarea competitivității agriculturii.

 

Obiective specifice al măsurii:

- Dobândirea de informații şi cunoștințe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele agricole, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață şi reducerea șomajului în zonele rurale;

- Stimularea revenirii/rămânerii în țară a persoanelor din mediul rural care desfășoară activități agricole;

- Creșterea calității producției agricole;

- Deschiderea drumului spre inovare și tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”.

 

Măsura contribuie la prioritatea:

P1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale.

 

Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

1A) Incurajarea inovarii, a cooperarii si crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale.

 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M02/2A;  M03/2A;  M04/2B.

 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: -

 

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura propusă se adresează în primul rând beneficiarilor măsurilor de dezvoltare ferme finanțate în cadrul priorității P2, precum și tuturor persoanelor care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”. Această măsură aduce un important impact pozitiv în dezvoltarea teritoriului întrucât cunoașterea este o valoare adăugată inestimabilă, iar cu un buget mic se aduc cele mai mari beneficii. Analizată prin prisma cost/eficiență această măsură aduce plus valoare și este relevantă în contextul strategiei propuse.

Acțiunile propuse a fi finanțate prin această măsură pot include cursuri de formare, ateliere de lucru, îndrumare profesională, schimburi de experiență și alte acțiuni relevante.

De asemenea, transferul de informații și cunoștințe, formarea și dobândirea de aptitudini au un rol deosebit de important în înțelegerea și asumarea de către fermieri a angajamentelor privind protecția mediului, inclusiv protejarea biodiversității, precum și a acțiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă. Încurajarea activităților demonstrative și de informare în cadrul fermelor vizează un transfer mai elocvent și o deschidere a fermierilor de a adopta noi practici ce contribuie la o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările climatice.

Acțiunile de formare profesională și de informare care vor fi finanțate prin această măsură au un rol important în dobândirea de cunoștințe, competențe și concepte noi în rândul fermierilor și a persoanelor active în domeniul agro-alimentar din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”. De asemenea, activităţile demonstrative le permit acestora să aibă contact cu echipamente, utilaje moderne și tehnologii inovatoare, să beneficieze de transfer de practici noi etc. Cursurile de formare și sesiunile demonstrative pot stimula inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot acţiona ca factori de diseminare pentru fermierii din jur. De asemenea, interacțiunea de grup, schimbul de experienţă, practicile şi ideile pot acţiona ca un catalizator pentru procesul de inovare. Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, prin interacţiune şi învăţare, fermierii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de activitate.

Transferul de cunoștințe și informarea au un rol extrem de important în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL „Codrii Pașcanilor” deoarece acestea sprijină inovarea şi facilitează dezvoltarea, folosirea și transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăţi sistemele de producție, produsele și serviciile.

3. Trimiteri la alte acte legislative

- (UE) nr. 1303/2013;

- (UE) nr. 1305/2013;

- (UE) nr. 807/2014;

- (UE) nr. 808/2014;

- Legea Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Guvern (OG) nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și completările ulterioare Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale modificările și completările ulterioare;

- Ordonanță de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern (HG) nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

- Ordonanţa de Guvern (OG) nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare;

- Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii directi pentru acest tip de proiect pot fi entități publice sau private (inclusiv ONG) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și, după caz, prestează servicii de organizare a activităților de informare, diseminare, schimb de experiență etc. în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii.

Beneficiari indirecți: persoane care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”, beneficiari direcți ai măsurilor: M02/2A;  M03/2A;  M04/2B.

5. Tip de sprijin

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de catre beneficiar.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Organizarea cursurilor de formare profesională de scurtă durată și acțiuni de dobândire a competențelor în domeniul agricol:

- diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției, igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea fertilizanților și amendamentelor în agricultură în concordanță cu standardele Uniunii Europene;

- imbunătățirea și încurajarea afacerilor;

- imbunătățirea cunoștințelor privind protecția mediului;

- pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.);

- managementul durabil al terenurilor agricole;

- dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar;

- insușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului;

- diversificarea activităților în exploatațiile agricole;

- dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă și agricultură ecologică;

- managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc).

Acțiuni neeligibile:

- cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de învățământ secundar și superior;

- cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe.

7. Condiții de eligibilitate

- solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;

- solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

- solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului;

- solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare tematicilor prevăzute;

- solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare profesionalădemonstrative și/sau diseminare;

- solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităţilor specifice de formare;

- solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;

- solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;

- investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL.

8. Criterii de selecție

- Solicitantul care depune cerere de finantare in cadrul acestei măsuri va trebui sa aibă experiență anterioară în derularea unor astfel de activități pentru a asigura o implementare eficientă;

- Proiectele propuse vor avea în vedere includerea cu prioritate în grupul persoanelor care participă la acțiunile propuse a beneficiarilor de fonduri prin proiectele finanțate prin GAL, dar și persoane tinere și alte categorii prevăzute în analiza SWOT;

- In cadrul acțiunilor propuse se va avea în vedere diseminarea informațiilor privind obiectivele transversale mediu, climă și inovare prevăzute în SDL;

- Proiectele depuse in cadrul acestei măsuri aduc valoare adăugată și răspund nevoilor teritoriului identificate în cadrul SDL.

Criteriile de selecție propuse urmăresc să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.

La stabilirea și aplicarea criteriilor de selecție se va ține seama de principiul proporționalității în ceea ce privește dimensiunea operațiunii.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, in limita sumei maxime nerambursabile de 10.000 euro, proiectele fiind negeneratoare de profit.

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013

10. Indicatori de monitorizare

Cheltuielile publice totale.

Fisa masurii M01

 

Despre noi

Asociația Grupului de Acțiune Locală "CODRII PAȘCANILOR", reprezintă un parteneriat între administrațiile publice locale, agentii economici și reprezentanții societății civile din teritoriul Asociației.

Contact

Loc. Moțca, Com Moțca

județul Iași

GSM: 0786 701 498

FAX: 0232 715 050

E-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

Vizitatori

Astazi 1 Ieri 10 Saptamana in curs 79 Luna in curs 207 Total 52418

©2024 Gal. All Rights Reserved.

Search

Prezentare GAL